đào tạo marketing

Làm sao để trở thành nhân viên PR chuyên nghiệp

Hoạt động PR là cung cấp thông tin cho công chúng xây dựng thông tin hai chiều giữa công chúng và tổ chức, cá nhân,