tư duy phản biện

Năng lực lãnh đạo: Để có được tư duy phản biện

Những phần việc thuộc về công tác lãnh đạo thường thấy nhất và cũng hữu dụng nhất thường xuất phát từ những ai dám thách